Vzdělávání

19.06.2013

JAK SE PEČUJÍCÍM POČÍTÁ DŮCHOD?

Lidé, kteří po nějakou dobu nebo i celý život pečovali o blízkého člověka s postižením, často nevědí, z čeho se jim jednou bude počítat důchod. Pokusili jsme se o orientační popis.
Pro konkrétní výpočet a způsob dokladování se určitě obraťte na příslušnou správu sociálního zabezpečení (kontakty na ni najdete na www.cssz.cz/cz/kontakty). Tady najdete jen základní informace.
Obecně platí, že na řádný starobní důchod máte nárok tehdy, jestliže splňujete tyto dvě podmínky:
 dosáhli jste důchodového věku – to zjistíte na www.cssz.cz/cz/duchodovepojisteni/davky/starobni-duchody.htm
 máte splněnou potřebnou dobu pojištění, to znamená, že máte odpracovaný určitý počet let
Kdo půjde do důchodu například v roce:
 2016, musí splnit dobu pojištění 32 let
 2017 33 let
 2018 34 let
 2019 35 let atd.
Člověk je pojištěný vždy, když pracuje a odvádí tedy v daném období sociální pojištění (např. prac. smlouva a DPČ nad 2500 Kč měsíčně, DPP nad 10000 Kč měsíčně, podnikání na hlavní činnost).

Informativní osobní list důchodového pojištění

Pokud chcete mít přehled o své době důchodového pojištění, pak si jednou ročně můžete požádat na úřadě České správy sociálního zabezpečení (ČSSZ), aby Vám zaslala informativní osobní list důchodového pojištění. Požádat si můžete písemně na adrese: Česká správa sociálního zabezpečení, Odbor správy údajové základny, Křížová 25, 225 08 Praha 5. Žádost musí obsahovat rodné číslo žadatele, jméno, příjmení, rodné příjmení a adresu, na kterou bude list do 90 dnů zaslán.

Náhradní doby pojištění
Jestliže člověk nepracuje, pak se některé činnosti – v plném rozsahu nebo aspoň částečně - započítávají do doby pojištění. Jsou to tzv. náhradní doby pojištění. Patří sem například studium, evidence na úřadu práce, doba péče o dítě do jeho 4 let, pobírání invalidního důchodu pro invaliditu 3. stupně nebo právě doba péče o osobu blízkou.

Péče o osobu blízkou
Do doby pojištění se jako tzv. náhradní doba započítává v plném rozsahu doba, kdy pečujeme o svého blízkého, který je pro svůj nepříznivý zdravotní stav závislý na naší pomoci.
Péče o osobu blízkou znamená:
 osobní péči o osobu jakéhokoliv věku ve II., III. nebo IV. stupni závislosti
 osobní péči o dítě mladší 10 let v I. stupni závislosti (lehká závislost)
Do 31. 12. 2006 se do náhradní doby pojištění počítala:
 péče o dítě ve věku do 18 let dlouhodobě těžce zdravotně postižené vyžadující
mimořádnou péči
 péče o osobu blízkou převážně nebo úplně bezmocnou (nebo částečně bezmocnou osobu starší 80 let), přičemž od této doby se mezi osoby blízké počítají i osoby ve společné domácnosti.
Do 30. 6. 2001 se do náhradní doby pojištění počítala
 péče o osobu blízkou převážně nebo úplně bezmocnou (nebo částečně bezmocnou osobu starší 80 let), přičemž mezi osoby blízké se počítali jen manželé a příbuzní.
To, jak dlouho pečujete, se prokazuje rozhodnutím příslušné správy sociálního zabezpečení. Rozhodnutí se vydává na základě návrhu na zahájení řízení. Návrh je možno podat nejpozději do dvou let od skončení péče. Tiskopisy i informace Vám poskytnou na příslušné správě sociálního zabezpečení (viz www.cssz.cz/cz/kontakty).

Jak vypočítat důchod u pečujících osob

Způsob výpočtu důchodu u pečující osoby závisí na tom, jak dlouho jste poskytovali péči:
 U osob pečujících déle než 15 let se vypočtou dva typy výše dávky, provede se tedy tzv. srovnávací výpočet. Pečující osobě se po provedení těchto dvou výpočtů přizná důchod v té výši, která pro ni vyjde výhodněji:
a) Období celé péče se považuje za tzv. dobu vyloučenou. Doba vyloučená znamená, že doba péče se započítává jako tzv. náhradní doba pojištění, ale nezapočítávají se příjmy z této doby. Započítávají se jen příjmy z výdělečné činnosti, kterých pečující dosahoval před a po výkonu péče. Tyto příjmy se zprůměrují pouze na období, ve kterých jich bylo opravdu dosahováno, období péče se vyloučí, a to včetně případných přivýdělků, které zde pečovatel získal.
b) Do období výkonu péče po roce 2006 se dosadí jako "fiktivní příjem" celá částka příspěvku na péči, která je poskytovaná opečovávané osobě na základě zákona o sociálních službách (i kdyby z ní pečující osoba dostávala třeba jen část), a do let před rokem 2007, kdy se příspěvek na péči ještě nevyplácel, částka 96 000 Kč ročně (tzn. 8 000 měsíčně) vynásobená příslušným koeficientem, a tento "fiktivní příjem" se přičte k případným přivýdělkům.
 Pokud péče netrvala aspoň výše zmíněných 15 let, je možnost zažádat si při podání žádosti o důchod o vyloučení doby péče. Vyloučením doby péče dojde k tomu, že tyto nízké výdělky (příspěvek na péči od roku 2007 apod.) nebudou při výpočtu důchodu zohledněny a celkový výdělek se nebude rozpočítávat i na vyloučenou dobu. To je výhodné zejména v případě, že pečující osoba dosahovala v době péče nízkých nebo nulových výdělků. I v případě, že se doba péče vyloučí, započítá se Vám jako náhradní doba důchodového pojištění (tzn. odpracované roky). Pokud o osobu pečuje více osob nebo Vy spolu se sociální službou, započítává se doba péče jen tomu, kdo vykonával hlavní péči, a to v plném rozsahu.
Na co máte konkrétně Vy nárok a jak jej můžete uplatnit, Vám řeknou na příslušné správě sociálního zabezpečení. Existuje velké množství specifických situací a bohužel není v našich silách je všechny v textu  popsat.
                                                                                                     Zdroj: SPMP ČR

AKCE

Akce v únoru 2020

kino Lucerna

Akce v březnu 2020

Diskotéka

Další připravované akce v roce 2020

Letní ozdravný pobyt, tábor


VYCHÁZKY DO PŘÍRODY

Sobota 7. březen 2020

Podolí - Horákov

Sobota 4. duben 2020

Alexandrovka